قالی باف

قالی باف

قالی باف      تاریخ درج: 1397/3/23

قالی باف شغلی است که فرد باید از تاریخچه فرش، مواد اولیه فرش بافی، اصطلاحات رایج در فرش، انواع دستگاه قالی بافی، انواع نقشه قالی و ابزار بافت دارای اطلاعات کافی باشد و بتواند کارهایی از قبیل چله کشی، کوجی بندی، نصب شمشیرک و هاف، زنجیره بافی، گلیم بافی، گره زدن، شیرازه بافی، پود گذاری و بافت فرش و جداسازی فرش را انجام دهد.

نمونه وظایف

شخص قالی باف علاوه بر رعایت و نکات بهداشتی اصولی کار در کارگاه برای پیش گیری از حوادث آگاه باشد.

در کارگاه فرش را در مقابل نور، رطوبت، حشرات موزی، موارد دیگر محافظت کند.

 در استفاده از مواد و ابزار اولیه برای مصرف علاوه بر آشنایی، ایمنی و بهداشت را رعایت کند.

شخص قالی باف برای پیشگیری از بیماری ها طرز نشستن را باید بلد باشد.

دارای لباس کار مناسب باسد.

طرز نشستن روی نیمکت جهت پیشگیری از بیماریها

انواع نقشه قالی و نقشه های متداول را بتواند شناسایی کند.

برای چله کشی توانایی کامل را داشته باشد.

برای آماده کردن دار آشنایی لازم را داشته باشد.

مفهوم و اصول سیه بندی را بشناسد.

روش تشخیص مواد (پشم، پنبه، ابریشم) طبیعی از مصنوعی را بداند.