باستان شناس

باستان شناس

باستان شناس      تاریخ درج: 1397/3/12

باستان شناس محققی است‌ که‌ شواهد لازم‌ را برای‌ تحقیقات‌ خود از طریق‌ بررسی‌ ، پژوهش‌ و کاوش‌ در نقاط‌ مختلف‌ که‌ روزی‌ محل‌ تردد، سکونت‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ انسانی‌ بوده‌ است‌، به‌ دست‌ می‌آورد تا گذشته‌ را براساس‌ یافته‌های‌ خود بازسازی‌ کند.

باستان شناس با مطالعه مکان ها و اشیای قدیمی، یافته های زیادی از زمان های گذشته هر سرزمینی استخراج می کند. باستان شناس می تواند در یک زمینه جغرافیایی خاص ( مانند ایران شناسی)، یا یک دوره تاریخی خاص (مانند دوره هخامنشی) و یا یک نوع اشیای باستانی (مانند سفالگری) تخصص داشته باشد. به طور کلی کار باستان شناس سه مرحله دارد :

کشف و شناسایی مکان های آثار باستانی

کاوش و حفاری

استخراج و تنظیم اطلاعات

وظایف باستان شناس

 

بسته به نوع تخصص، وظایف باستان شناس عبارتند از :

شناسایی مکان های باستانی برای مطالعه با استفاده از روش های عکاسی هوایی، نقشه برداری و...

شرکت در برنامه های کاوش (و گاهی حفاری) به عنوان عضوی از یک گروه

گزارش درباره مکان ها و اشیای یافت شده از طریق عکاسی، نقشه کشی و یا یادداشت های دقیق با جزئیات کامل

بررسی و دسته بندی اشیای یافته شده

استفاده از تجهیزات و ابزار آزمایشگاهی برای بررسی اشیای یافت شده

استفاده از کامپیوتر برای شبیه سازی مکان های باستانی

تهیه و ارائه گزارشات لازم از نتایج تحقیقات و بررسی ها

دسته بندی و به نمایش گذاشتن آثار باستانی در موزه ها

باستان شناس همچنین ممکن است به کارهایی مانند انجام تحقیقات، نوشتن مطالب مرتبط با کار خود برای روزنامه ها و مجلات، نوشتن کتاب و یا تدریس در دانشگاه ها بپردازد.