جنگلبان

جنگلبان

جنگلبان      تاریخ درج: 1397/3/12

جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل ها می باشد و نقش مهمی را در نگهداری جنگل ها برای آیندگان دارد. جنگل بان با دانش و شناختی که از طبیعت، جنگل ها و مراتع دارد، به کمک روش های مختلف نگهداری و حفاظت آنها را بر عهده دارد.

جنگل بان باید شخصی مسئول و آگاه از مسایل ایمنی باشد. همچنین باید دارای توانایی خوب جسمی بوده و در حل مسائل و مشکلات توانایی و سرعت عمل داشته باشد. جنگل بان باید زمان کاری خود را در محیط های بیرونی و در شرایط آب و هوایی مختلف سپری کند. برخی کارها در این شغل خطرناک هستند مانند استفاده از ابزارهای برقی و ماشین آلات سنگین. بنابراین جنگل بان باید لباس های محافظ در حین انجام کارهای خاص بپوشد.

وظایف جنگلبان

نظارت بر درختان و کنترل تراکم آنها در جنگل

بازرسی درختان از نظر ایمنی و مشخص کردن درختانی که باید قطع شوند

تمیز نگه داشتن فضای جنگل

کاشت نهال های جدید

هرس درختان به منظور رشد بهتر آنها

شناسایی درختان بیمار و استفاده از ابزار مناسب برای قطع آنها

حفاظت از جنگل در برابر آفات و بیماریها به خصوص از درختان جوان

• حفاظت از جنگل در برابر خطرات آتش سوزی و کمک به نیروهای آتش نشانی در خاموش کردن آتش جنگل