مدیر امور اداری

 مدیر امور اداری

مدیر امور اداری      تاریخ درج: 1397/3/12

مدیر امور اداری برنامه ریزی، هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. مدیر امور اداری مسئول رعایت شدن استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان است.

مدیر امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا سازمان بتواند به صورت موثری کارکند. بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی مانند ترفیع، جابجایی و..، اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و...

وظایف مدیر امور اداری

مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری

برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی ها و تجهیزات

خرید، ذخیره سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف

نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...

اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار

انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی (ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و...