کارشناس تحقیقات بازار

کارشناس تحقیقات بازار

کارشناس تحقیقات بازار      تاریخ درج: 1397/3/12

کارشناس تحقیقات بازار به ارزیابی و مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه ای و ملی برای بررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت می پردازد. آنها بعد از جمع آوری اطلاعات به شرکت ها در تعیین نوع محصول مورد نیاز مردم، بازار هدف و میزان قیمت آن کمک می کنند.

کارشناسان تحقیقات بازار موقعیت سازمان در بازار را از طریق بررسی رقبا و تحلیل قیمت ها، فروش ها و روش های بازاریابی های آنها، تعیین می کنند. با استفاده از این اطلاعات آنها می توانند بازارهای بالقوه، تقاضای محصولات و روش های قیمت گذاری را تعیین کنند.

وظایف کارشناس تحقیقات بازار

نظارت و پیش بینی روندهای بازاریابی و فروش

ارزیابی اثر بخشی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی

تدوین و ارزیابی روش های جمع آوری داده ها از جمله بررسی و ممیزی، پرسشنامه و نظر سنجی

گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار

تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری

تبدیل داده ها و یافته های پیچیده به جداول، نمودارها و گزارشان مکتوب قابل فهم

تهیه گزارشات و ارائه آنها به مشتریان و مدیران