سردفتر

سردفتر

سردفتر      تاریخ درج: 1397/3/12

سردفتر اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را برعهده دارد و همچنین معاملات و خواسته حقوقی افراد را ثبت و گواهی می کند. سردفتر در دفاتر اسناد رسمی طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند.

سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود.

وظایف سردفتری

وظایف سردفتر اسناد رسمی

تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و ...، وثیقه نامه، اجاره نامه و ...)

بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت

 دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .

تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار

قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق

دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج

توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف

خواندن صیغه عقد و طلاق

انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق