کتابداری

کتابداری

کتابداری      تاریخ درج: 1397/3/12

کتابدار می تواند در کتابخانه های عمومی و یا کتابخانه سازمانها مانند دانشگاه ها، مدارس و بیمارستانها کار کند. در شغل کتابداری باید در ارائه خدمات به مشتریان بسیار با دقت عمل کرده و نیز برای تحقیق کردن و کسب برخی از اطلاعات بتوانید به خوبی از کامپیوتر استفاده کنید.

کتابدار به طور خلاصه فراهم سازی بستر ارایه اطلاعات مورد نیاز در قالب کتاب و دیگر منابع اطلاعاتی به علاقه مندان برعهده دارد. امروزه کار کتابدار از قالب کتاب به دیگر بسترهای انتقال دانش نظیر اینترنت و بانک های اطلاعاتی توسعه یافته است. بنابراین امروزه کار کتابدار منحصر به تحویل و دریافت کتاب نیست هرچند بستر اصلی فعالیت او در قالب کتاب و کتابخانه نمود می یابد.

وظایف کتابدار

استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات در اموری مانند دسته بندی و طبقه بندی کتابها، ثبت اطلاعات و ....

سازماندهی منابع و کتابها به گونه ای که یافتن آنها برای کاربران آسان باشد.

پاسخگویی به سوالات مراجعین

کمک به مراجعین برای یافتن کتابها و منابع مورد نظر

به روز نگه داشتن کتابخانه از طریق استفاده از کتابها و مجلات جدید منتشر شده و استفاده از روش های نوین کتابداری

ارائه خدمات کتابخانه متناسب با گروه های مختلف جامعه مانند افراد کم سواد، خانه دارها و اقلیت های قومی

راه اندازی فعالیتهایی در کتابخانه از جمله گروه های کتابخوانی به منظور توسعه و ترویج فعالیت های کتاب خوانی

ترویج خدمات کتابخانه از طریق نمایشها، مذاکرات و شرکت در رویدادهای اجتماعی