سنگ کار

سنگ کار

سنگ کار      تاریخ درج: 1397/3/9

سنگ کار مهارت ایجاد نقش روی سنگ ها و یا سنگ کاری در پروژه های ساخت است. سنگ کاری در پروژه های ساختمانی شامل کارهای مختلفی می شود.

سنگ کار نمای بیرونی ساختمان ها، پله های ساختمان و سنگ کاری بخش هایی از داخل ساختمان ها مانند کف و دیوار و … را سنگ می زند. سنگ کار می توانید در پروژه های مختلف کار کند از جمله  :

تعمیر ساختمان های قدیمی و بناهای تاریخی

کنده کاری یا تعمیر مجسمه های سنگی و یا ساخت سنگ های یادبود

انجام کلیه سنگ کاری ها لازم در پروژه های ساخت و ساز

برای یادگیری این شغل می توانید به صورت تجربی نزد یک استادکار آموزش ببینید.

برای آموزش رسمی این شغل پس از گذراندن سال اول دبیرستان می توانید وارد رشته سنگ کاری شاخه کار و دانش شوید. همچنین دوره های آزاد آموزش سنگ کاری در سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

وظایف سنگ کار

بررسی طرح های مورد نظر مشتری

تهیه سنگ های مناسب یا توجه به نظر مشتری و نوع کاربرد آنها

شکستن سنگ ها در اندازه های معین

تهیه ملات یا دوغاب لازم برای نصب سنگ ها

نصب سنگ ها مطابق طرح

پاک کردن ملات اضافی از سطح سنگ