بافته های داری ( فرش دستبافت)

بافته های داری ( فرش دستبافت)

بافته های داری ( فرش دستبافت)      تاریخ درج: 1397/1/15

گروه بافته های داری و زیراندازها یکی از گروه های صنایع دستی را تشکیل می دهد. بافته های داری ، بافته هایی هستند که ازوسیله ای  به نام « دار » استفاده می شود.

انواع بافته های داری عبارتند از:

قالی ، گلیم ، زیلو ، گبه ، جاجیم

بعضی از این بافته ها گره دار هستند مانند قالی و گبه و برخی مانند گلیم ، زیلو و جاجیم  پودباف می باشند.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا