جغرافیا دان

جغرافیا دان

جغرافیا دان      تاریخ درج: 1397/7/12

جغرافی‌دان پژوهش‌گری است که زمینه‌ی مورد مطالعه‌ی او جغرافیا، بررسی محیط طبیعی کره‌ی زمین و جامعه انسانی است. هرچند جغرافی‌دانان در تاریخ به عنوان کسانی که نقشه‌های شناخته شده را تولید می‌کردند معرفی شده‌اند، ساخت نقشه در واقع زمینه‌ی مطالعه‌ی نقشه‌کشی نیست و بلکه نقشه‌نگاری است که یکی از زیر مجموعه‌های جغرافیاست.

جغرافیا، علم اصول و روش های توصیف ویژگی های زمین، دریا و توده های هوا شامل مشخصات فیزیکی آنها، مکانشان، ارتباطاتشان و توزیع گیاهان، حیوانات و زندگی بشری می باشد.

 

وظایف جغرافیادان:

مطالعه طبیعت و کاربرد نواحی زمین و روابط پدیده های فیزیکی و فرهنگی

تحقیق درباره جنبه های فیزیکی یک ناحیه شامل شکل زمین، اقلیم، خاک، گیاهان و حیوانات

تحقیق درباره مفاهیم خاص فعالیت های انسانی در یک منطقه، شامل ویژگی های اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و سازمان های سیاسی

تحقیق بین نواحی مستقل در مقیاس های محلی یا جهانی

تدوین و یا اصلاح نقشه ها، گراف ها یا نمودار ها با استفاده از نرم افزار های اطلاعات جغرافیایی و تجهیزات مربوط و اصول نقشه کشی مثل سیستم های هماهنگ، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، توپوگرافی و مقیاس های نقشه ها

تحلیل توزیع های جغرافیایی پدیده های فیزیکی و فرهنگی در مقیاس های محلی، ناحیه ای، قاره ای و جهانی

ارائه و نوشتن گزارشات یافته های تحقیق

جمع آوری و ترکیب داده های جغرافیایی از منابع مختلفی مثل سرشماری، مشاهده میدانی، تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و نقشه های موجود

تدریس جغرافی

 

دروس دوره دانشگاه:

دروس مشترک بین شاخه های جغرافیا:

 جغرافیای آب ها

جغرافیای خاک ها

جغرافیای زیستی

آب و هوای ایران

ژئومورفولوژی ایران

منابع و مسائل آب ایران

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

مبانی جغرافیای جمعیت

مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای اقتصادی کشاورزی

مبانی جغرافیای اقتصادی صنعت

حمل و نقل و انرژی

جغرافیای سیاسی

مبانی جغرافیای شهری

جغرافیای کوچ نشینی

پژوهش میدانی در جغرافیا ( روش تحقیق عملی)

 زمین در فضا

ریاضیات

آمار و احتمالات

منابع و مآخذ جغرافیای ایران

 فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی

 تاریخ علم جغرافیا

کارتوگرافی(نقشه کشی)

 نقشه برداری( نظری و عملی)

 نقشه خوانی

مبانی ژئومورفولوژی

و....

 

مشاغل مرتبط:

جامعه شناس

مردم شناس

کارشناس علوم سیاسی

معلم جغرافیا

معلم مردم شناسی و باستان شناسی