071-32303764

   #

ارده 350 گرمی هرنگ
هرنگینه خرمایی لقمه ای
هرنگینه خرمایی ورقه ای
حلوا ارده کنجدی هرنگ- ظرف بیضی 350 گرمی
کرم کنجد کامجد
چای سبز نوبر
چای شکسته ممتاز نوبر
شور بامیه - شیشه
ترشی بالزامیک - شیشه
پرورده گردو بادمجان-  شیشه
زیتون پرورده - شیشه
رشته آش ۵٠٠ گ جھان
اسپاگیتی سفیدساران
مایع دستشویی گیاهی -لیتری
پنیر خامه ای ١٠٠ گ
پنیر لبنه 100گرم صباح
ماست 3/2  زبادی صباح
روغن ذرت کامجد ١٫٨ لیتری