071-32303764

   مرغ

سفارش مرغ تازه سبز
جوجه بدون استخوان سمین ٩٠٠ تندوری
جوجه بدو ن استخوان سینه سمین مکزیکی ٩٠٠ گ گ