071-32303764

   انواع لبنیات

ماست موسیر چکیده ٢٠٠ گ
پنیر ۴٠٠ بلغاری
پنیر لبنه ٣۵٠ گ
کشک ٢٠٠ گ
پنیر بواف ۵٠٠ گ تتراپک
خامھ استریل ٢٠٠ گ ٢۵ چربی
شیر استریل ٢٠٠ سی سی ١٫۵ چرب ی
دوغ کفیر ١٢۵٠ سی سی صباح
پنیر پروسس ١٢٠ گ سه گوش
پنیر خامه ای ١٠٠ گ مثلثی
ماست ۶٠٠ گ کم چرب
ماست کاپری ھمزده ٧٠٠ گ
پنیر ٣٠٠ گ لاکتیک ی
پنیر خامه ای صباح- 350 گرمی
پنیر سفید ایرانی مخصوص سالاد صباح- 400 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح فلزی- 450 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح -350 گرم
جار ١۴٠