071-32303764

   مربا و عسل طبیعی

ارده 350 گرمی هرنگ
هرنگینه خرمایی لقمه ای
هرنگینه خرمایی ورقه ای
حلوا ارده کنجدی هرنگ- ظرف بیضی 350 گرمی
کرم کنجد کامجد
حلوا ارده سنتی  - کامجد
سولاکان عسل چھل گیاه
عسل ارگانیک گون سولاکان
سولاکان عسل آویشن
چای سبز ٢٠٠ گ شھرزاد
عسل ارگانیک هزار گل ده 650 گرم
عسل ارگانیک گون ده -650 گرم
عسل ارگانیک سدر ده در -650 گرم
عسل ٩٠٠ گ شافی
عسل ارگانیک کنار ده 350 گرم
عسل ارگانیک گون ده-350گرم
عسل ارگانیک هزار گل ده-350 گرم
عسل ارگانیک آویشن ده-350 گرم