071-32303764

   انواع نوشیدنی

آب انگور سن ایچ
نوشیدنی ورزشی ۵٠٠ م انبه
نوشیدنی ورزشی ۵٠٠ م توت فرنگی
نوشیدنی ورزشی ۵٠٠ سیب
نوشیدنی وزشی ۵٠٠ لیمو
آب انبه سن ایچ
هفت میوه پاکتی سن ایچ
آب پرتقال سن ایچ
ابمیوه سن ایچ ١ لیتری البالو
دلستر ٣٠٠ پت جوجو
دلستر ٣٠٠ پت جوجو
جوجو میوه های استوایی
نوشابه گازدار انگور قرمز هم نوش
دلستر ١ لیتری ساندیس انگور
جوجو گندم
جوجو هلو
جوجو استوایی
نکتار شیشه ای آلبالو سن ایچ