دستاوردهای 40ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستاوردهای 40ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستاوردهای 40ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز     

سوگند استوار، مستندی است که مروری بر دستاوردهای 40ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارد.

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا