تهیه نقشه اطلس کشاورزی استان فارس با فناوری سنجش ازدور ماهواره‌ای

تهیه  نقشه اطلس کشاورزی استان فارس با فناوری سنجش ازدور ماهواره‌ای

تهیه نقشه اطلس کشاورزی استان فارس با فناوری سنجش ازدور ماهواره‌ای     

حسین صحرائیان جهرمی با اشاره به اینکه طرح اطلس کشاورزی استان فارس از سال ۹۶ آغاز شد، افزود: این نقشه شامل باغ‌های آبی و دیم و زراعت دیم، آبی و آیش است که ابتدا در یک فعالیت میدانی منسجم، نقشه محدوده کاربری‌های زراعت دیم و باغ‌های دیم با عملیات سنگین برداشت میدانی ترسیم و سپس در چهار مرحله تدقیق ستادی و میدانی به بالاترین دقت مکانی رسید.

صحراییان اظهار کرد: فرآیند راستی آزمایی نتایج به منظور اعتماد از میزان دقت مسطحاتی موجود توسط کارشناسان پهنه در سراسر استان به انجام رسید و در نهایت برای هر شهرستان به تفکیک مرکز خدمات و پهنه‌های کشاورزی نقشه‌های کاربری کشاورزی تهیه و تدوین شد.

به گفته وی، به منظور تعیین حدود کاربری‌های زراعت آبی، آیش و باغ آبی از تکنیک‌های سنجش از دوری استفاده و در یک فعالیت گسترده میدانی در تمام پهنه‌های استان فارس و با هزاران نمونه تعلیمی انجام شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: نتایج این طرح مدیران را در امر تصمیم گیری یاری نموده و تخصیص منابع و امکانات را بر مبنای عدالت بیشتر مقدور می‌سازد.

بر اساس اطلس کشاورزی سطح کشاورزی فعال در استان فارس بالغ بریک میلیون و ۹۸۰ هزار هکتار برآورد شده است.

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا