071-32303764

   #مرغ

تخم مرغ محلی
سفارش مرغ تازه سبز
جوجه بدون استخوان سمین ٩٠٠ زعفرانی
جوجه بدون استخوان سمین ٩٠٠ تندوری
ادویه کاری پت ٩۵ گ کاناز
ادویه مرغ پت ١٠٠ گ کاناز