چیکوری کافی

چیکوری کافی

10%

چیکوری کافی

اینولین برای اولین بار توسط محققین دانشگاه تهران و از کاسنی ریشه ای استخراج و به عنوان یک ترکیب پری بیوتیک، شناخته شده ترین مورد مصرف کاسنی در کشورهای توسعه یافته است که به وفور در ریشه کاسنی (تقریباً ۸۰ درصد ورن خشک) به عنوان کربوهیدرات ذخیره ای وجود دارد.
اصطلاح پری بیوتیک به مواد غیر قابل هضم توسط قسمت های فوقانی دستگاه گوارش گفته می شود که به علت تحریک رشد و فعالیت دسته ای از باکتری های مفید موجود در کولون تأثیرات مثبت زیادی در بهبود سلامت میزبان (انسان) دارند.
قابل ذکر است که عرقیات کاسنی فاقد اینولین می باشند. اینولین در دستگاه گوارش انسان غیرقابل هضم و جذب بوده ولی منجر به تغذیه و رشد فلور میکروبی مفید در روده بزرگ و تولید اسیدهای چرب غیر اشباع می شود و متعاقب آن اثرات مفیدی از قبیل عملکرد بهتر سیستم گوارش و جذب بیشتر کلسیم، منزیم و آهن، کاهش کلسترول خون، تنظیم سطح گلوکز خون و کاهش وزن را باعث می شود.

شماره ثبت: ۵۹۷۸۴