قرص خون

قرص خون

رفع کامل:

کمبود اهن 

سفیدی مو 

بد خلقی

خستگی مفرط

بی حوصلگی