071-32303764

   مرغ

کتف و بال زعفرانی 1کیلو-زیرک
ران مرغ با پوست 1کیلو-سمین
فیله 1کیلو-سمین
شنیتسل سینه 1کیلو-سمین
کتف و بال 1کیلو-سمین
کتف ساده 1کیلو- سمین
بال ساده 1کیلو-سمین
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو- سمین
جوجه سینه تندوری 1کیلو-سمین
ساق 1کیلو- سمین
جوجه سینه  مکزیکی 1کیلو-سمین
مغز ران 1کیلو-سمین
سفارش مرغ تازه گوشتی - سمین
بال ساده 1کیلو-زیرک
ساق ران1کیلو-زیرک
سفارش مرغ تازه سبز- زیرک
فیله مرغ 1 کیلو-زیرک
کتف مرغ 1کیلو-زیرک