071-32303764

   مرغ

سفارش مرغ تازه سبز
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو
جوجه سینه تندوری 1کیلو
جوجه سینه  مکزیکی 1کیلو