شیرینی و آجیل

بیسکویت جو بدون شکر بیلو
کلوچه سنتی بدون شکر بیلو
حبه بدون شکر کوچک - بیلو
حبه بدون قند زنجبیلی- بیلو
حبه بدون شکر زعفرانی- بیلو
حبه بدون شکر دارچینی - بیلو
حبه بدون شکر بزرگ - بیلو
071-32303764