071-32303764

   طب سنتی

اسطوخودوس ارگانیک- 60 گرم
بابونه رومی ارگانیک  99/8 گرم
بابونه گاوی ارگانیک – 38گرم
بومادران هزار برگ ارگانیک- 50/1 گرم
بومادران شعاعی ارگانیک- 65/3 گرم
رازیانه ارگانیک- 48گرم
رزماری ارگانیک- 69 گرم
مریم گلی ارگانیک-55/3 گرم
آویشن باغی ارگانیک-60/2 گرم
نعنا فلفلی ارگانیک-48 گرم
گلاب ربیع یک لیتر
گلاب ربیع
عرق گاو زبان دو لیتری عطر اگین میمند
عرق گاو زبان یک لیتری عطر اگین میمند
عرق طارونه دو لیتری عطر اگین میمند
عرق طارونه یک لیتری عطر اگین میمند
عرق شاطره دو لیتری عطر اگین میمند
عرق شاطره یک لیتری عطر اگین میمند