071-32303764

   انواع نوشیدنی

شربت به لیمو ۴۵٠ دادفر
دلستر ١ لیتری جوجو
دلستر استوایی  بزرگ
نکتار آلبالو سن ایچ
آبمیوه سن ایچ ١ لیتری آناناس
آبمیوه سن ایچ چند میوه ١ لیتری
آبمیوه سن ایچ ١پرتقال لیتری
آبمیوه سن ایچ ١ لیتری انب ھ
دلستر ١٫۵ لیتری بھنوش
نوشیدنی ۵٠٠ آلوِیه ور
نوشیدنی نعنا 200میل- روح افزا
نوشیدنی بیدمشک 200میل- روح افزا
نوشیدنی گلاب 200میل - روح افزا
برنا کامبوچا بوقناق
برنا کامبوچا هفت گیاه
برنا کامبوچا گزنه
برنا کامبوچا جنسینگ
برنا کامبوچا زنجبیل نعنا