071-32303764

   گامی برای پایان نابینایی در ایران

گامی برای پایان نابینایی در ایران     

دکتر فروردین، نخستین جراحی پیوند شبکیه مصنوعی کشور در شیراز را بر روی چشم دو بانوی ۴۰ و ۳۲ ساله با نابینایی مطلق با موفقیت انجام داد.