071-32303764

   مستند تلویزیونی (شما که غریبه نیستید)

مستند تلویزیونی (شما که غریبه نیستید)     

مستند تلویزیونی شبکه افق در برنامه "شما که غریبه نیستید" به زندگی دکتر کامران باقری لنکرانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزیر اسبق بهداشت پرداخته می پردازد.