ارزیابی اثربخشی کنفرانس های بین المللی در توسعه گردشگری طبیعت

ارزیابی اثربخشی کنفرانس های بین المللی در توسعه گردشگری طبیعت     

عنوان نشریه:   فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری :   زمستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 115 تا صفحه 144 .
 
  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
 
چکیده: 

بدون تردید، صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که به سرعت در حال رشد است. گردشگری طبیعت - محور (اکوگردشگری) اکنون به عنوان جایگزین گردشگری شهری، جایگاه خاصی در کشورهای مختلف پیدا نموده است و دولت ها بر اهمیت آن واقف شده و سرمایه گذاری های اساسی در این راستا انجام داده اند. نگاهی بر نشست ها و کنفرانس های بین المللی طی سه دهه اخیر گویای این واقعیت است که برنامه ریزی و توسعه گردشگری طبیعت - محور، روند رو به رشد سریعی را طی می کند. این تحقیق با توصیف روند رشد یاد شده، به دنبال درک اهمیت موضوع و یافته های حاصله از برگزاری نشست های بین المللی است، تا از این طریق به تحلیل اثربخشی آنها بپردازد. روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی است. در روش توصیفی، نشست ها و مجامع بین المللی در زمینه گردشگری طبیعت - محور بیان شده است. در ادامه با یک دید تحلیلی، بروندادهای نشست های بین المللی و نقش و اثربخشی آنها در توسعه گردشگری طبیعت - محور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که تا قبل از شکل گیری نظام مند نهادهای بین المللی و برگزاری نشست های مختلف در حوزه گردشگری و گردشگری طبیعت - محور، می توان روند بسیار کندی را در امر توسعه گردشگری مشاهده نمود. اما از 3 دهه گذشته، که نشست های بین المللی مختلفی به ویژه با مدیریت سازمان ملل شکل گرفت، روند تحولات در حوزه گردشگری شدت گرفت. به طوری که امروزه می توان مشاهده کرد که نه تنها در سطح بین المللی، بلکه در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی نیز اجلاس ها و کارگاه های بی شماری در این حوزه شکل گرفته و فعالیت های متعددی در این خصوص انجام می گیرد. روند رشد شکل گیری نشست ها منجر به افزایش آگاهی و حساسیت ها در حفاظت از اکوسیستم ها و تنوع زیستی شده و برنامه ریزی ها جهت بهره گیری از اثرات مطلوب توسعه گردشگری طبیعت - محور آغاز شده است.

 

 

  دانلود فایل پیوست