ساخت ربات مارماهی برای ردیابی آب‌های آلوده

ساخت ربات مارماهی برای ردیابی آب‌های آلوده     

محققان دانشگاه لوزان برای ردیابی آلودگی آب‌های آزاد روباتی به شکل مار ماهی ساختند. ربات مارماهی یک زیست روبات است که با هدف ردیابی و تحلیل آلودگی آب‌های آزاد طراحی شده است. این روبات می‌تواند در یک مسیر مشخص شنا کند یا مسیر خود را به دنبال آلودگی پی گیرد.

ویدیو