سطوح فشارخون و علائم اختلالات اضطرابی

سطوح فشارخون و علائم اختلالات اضطرابی     

ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.772-769

این پژوهش با هدف مقایسه میزان علائم اختلالات روانی بیماران مبتلا به سطوح بالا و پایین کلسترول و فشارخون انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات علی – مقایسه ای بود. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، از میان افراد مبتلا به کلسترول (TC) بالا وپایین و فشارخون بالا و پایین مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی، در سال 1389، 200 نفر به تعداد برابر (50 نفر در هر گروه با میانگین سنی 55-35 ساله) به شیوه در دسترس انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهR SCL-90-استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه از نظر شاخص های علائم شکایات جسمانی، وسواس- اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، خصومت، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی گرایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

علاوه بر این، تحلیلهای تکمیلی نشان داد که

1) نشانه های ترس مرضی، وسواس – اجبار، اضطراب، شکایات جسمانی و خصومت در افراد دارای کلسترول بالا نسبت به افراد دارای کلسترول پایین بیشتر است.

2) افراد دارای کلسترول پایین نسبت به افراد دارای کلسترول بالا، از علائم افسردگی، حساسیت بین فردی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی گرایی بیشتری برخوردارند.

3) افراد دارای فشارخون بالا نسبت به افراد دارای فشارخون پایین، علائم اضطراب بیشتری دارند.

4) گروه دارای فشارخون بالا و فشارخون پایین در نشانه های شکایات جسمانی، وسواس-اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، خصومت، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روانپریشی گرایی تفاوت معنی دار با یکدیگر ندارند.

نتیجه اینکه، اختلالات روانی و بیماریهای جسمانی با هم در ارتباطند. پاتوفیزیولوژی اختلالات روانی ممکن است با تغییرات عوامل بیولوژیکی در ارتباط باشد. در بررسی رابطه بین سطوح سرمی کلسترول و میزان فشارخون و علائم اختلالات روانی، شواهد پژوهشی نشان می دهند که افراد دارای اختلالات جسمانی غالباً نشانه هایی از سایکوپاتولوژی مربوط را دارا هستند. از این رو، یافته ها حاکی از آن است که سطوح بالا و پائین کلسترول و فشار خون ممکن است با علائم روانی مختلفی در افراد همراه باشند. 

 

  دانلود فایل پیوست