وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نگارنده: دانشنامه اقتصادی فارس اکو     

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وزارتخانه‌های کشور می باشد.اهداف این سازمان شامل: بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی است.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکییکیاز وزارتخانه‌های کشورمیباشد. این وزارتخانه علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را عهده‌دار است.

اهداف و شرح وظایف

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی.

 

اهداف :

الف) بهداشت :

1- ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور

2- توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت های جسمی و روانی

3- افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور

4- توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی

5- توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها

6- توسعه فعالیت های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها

7- توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی

8- بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان

9- ارتقاء کیفیت تغذیه ای کشور

 

ب) درمان :

1- افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی

2- ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور

3- جلوگیری از مصرف بی رویه دارو

4- تأمین موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی

5- افزایش کارایی مراکز درمان شیری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع انسانی

6- تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها

 

ج) آموزش و پژوهش پزشکی :

1- تقویت جنبه های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسلامی در آنان

2- افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش

3- انطباق محتوای برنامه های درسی رشته های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوری

4- بهبود شاخص های کیفی و کمی آموزش به ویژه در آموزش های کارشناسی ارشد و بالاتر

5- فراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش

6- توسعه وظایف و اختیارات هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی

7- توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی

8- بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات

 

برگرفته از پایگاه خبری-اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی