سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت ایران
نگارنده: دانشنامه اقتصادی فارس اکو     

با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید.

سازمان بیمه سلامت ایران

توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران می باشد . با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید. از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 1391/5/22و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود.این سازمان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران:

-  توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت

-  دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت

-  دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت

-  کاهش سهم مردم پرداخت از جیب یا (o.o.p)

-  رفع هم پوشانی بیمه ای

-  بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

این سازمان دارای بیمه های زیر می باشد:

کارکنان دولت- روستایی- ایرانیان- سایر اقشار - بیمه سلامت همگانی

منبع: سازمان بیمه سلامت ایران