شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی
نگارنده: دانشنامه اقتصادی     

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی شامل: متقاضی، گلخانه، زمین، مدارک منبع آب، آزمایش خاک، تعهد محضری، شرکت ها و معرفی مهندس ناظر.

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی

1- متقاضی

- متقاضی بایستی دردوره های آموزشی دو ماهه یا کارآموزی پرورش محصولات گلخانه ای که توسط سازمان برگزار یا معرفی میگردد شرکت نموده و گواهینامه پا یان دوره را ارائه نما ید.

 -در شرایط مساوی دارندگان تحصیلات کارشناسی و بالاتر در رشته تخصصی مورد نظر در اولویت میباشند.

 -صاحب زمین و یا مستاجر طبق مورد اجاره رسمی بند 3

2-گلخانه

 - حداقل متراژ گلخانه 3000 متر مربع ( سه هزار متر مربع )

 - حداکثر متراژ گلخانه تا 80 درصد سطح زمین

 - اختصاص 20 درصد زمین به تاسیسات و ابنیه

- مشخص بودن نوع کشت

-  مشخص بودن نوع بستر کشت ( خاکی – هایدرو پونیک )

-  مشخص بودن نوع پوشش گلخانه

-  مشخص بودن نوع سیستم حرارتی

-  احداث گلخانه در حاشیه زمین

3- زمین

-  ارائه مدارک مالکیت زمین با ذکر ا بعاد و کروکی زمین

-  حدا قل متراژ زمین جهت در خواست صدور پروانه گلخانه 5000 متر مربع

-  سند شش دانگ: ارائه کپی برابر اصل کل صفحات سند ( بویژه صفحات نقل و انتقال)

-  سند مشاع : مشخص بودن متراژ ملک ،ارائه تعهد اراضی مشاع و رضایت محضری شرکاء ضروری است

-  اجاره رسمی : حداقل 10 ( ده ) ساله، غیر قابل فسخ با حق احداث بنا و گلخانه

-  اوقافی : با ارائه اجاره نامه معتبر از اوقاف با اجازه حق احداث گلخانه

-  ورثه ای : گواهی حصر وراثت، رضایت محضری وراث مبنی بر احداث گلخانه در ملک مذکور

-  برای اراضی قولنامه ای، بیع شرط و مبایعه نامه ای مجوز ساخت گلخانه صادر نمیشود.

4- آب

مدارک منبع آب

-  چاه : کپی برابر اصل پروا نه بهره برداری معتبر، ارائه ا ستعلام سازمان آب با ذکر دبی چاه و پلاک ثبتی ملک مورد نظر

-  قنات : مشخص بودن نام و محل قنات ، میزان آبدهی ، ارائه تعهد مبنی بر قبول مسوولیت تغییر کمی و کیفی آب قنات

-  نامه شورا در خصوص میزان حقابه ( با ذکر مدت و گردش )

-  فرم حقابه : تایید مدارک فوق با ذکر مشخصات دقیق منبع آب و میزان حقابه توسط مدیریت محترم شهرستان

5- آزمایش آب

-  ارائه اصل نتایج آزمایش کیفی به نام متقاضی

6- آزمایش خاک

 -ارائه اصل نتایج بنام متقاضی ( برای افراد متقاضی کشت خاکی )

7- تعهد محضری

- عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، اراضی مشاع ، تغییر کمیت و کیفیت منابع آب ، عدم انتقال و واگذاری به دیگر متقاضیان حقیقی و حقوقی بدون مواققت سازمان جهاد کشاورزی استان ( پاسخگویی به هرگونه اعتراض در خصوص اراضی فاقد سند شش دانگ )

8- شرکت ها

-  هر متقاضی میتواند در هر مقطع با تشکیل شرکت ، با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به طی مراحل انتقال اقدام نماید.

9- معرفی مهندس ناظر

-  متقاضیان احداث گلخانه در سطوح بالاتر از 5000 متر مربع باید متعهد گردند همراه با تقاضای صدور پروانه بهره برداری نسبت به معرفی مهندس ناظر با تاییدیه از نظام مهندسی اقدام نمایند.

منبع: ارمغان صنعت