تعاونی مصرف کارگران (امکان)

تعاونی مصرف کارگران (امکان)

  شیراز، بلوار مدرس، بلوار فرصت شیرازی (سردخانه)، میدان فرصت شیرازی،جنب خانه کارگر

درباره:

تعاونی مصرف کارگران (امکان) فارس

مشخصات: مساحت زمین : 7.600 متر مربع مساحت انبار مرکز : 3.600 متر مربع مساحت زیر بنا ساختمان اداری : 530 متر مربع سال تأسیس: 1372 تعداد تعاونیهای عضو : 105 تعاونی تعداد اعضاء تعاونیهای عضو : 32475 نفر

فکس : 37203671- 071

   نقشه