تعاونی مصرف کارکنان آبفای شیراز

تعاونی مصرف کارکنان آبفای شیراز

مدیریت: علیناز زارعی
  شیراز- خیابان عطیف آباد کوچه شماره 6

درباره:

تعاونی مصرف کارکنان آب و فاضلاب فارس شیراز

 خیابان عفیف آباد، کوچه 6

   نقشه