نگاهی به لایحه بودجه 1398 کل کشور با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت

نگاهی به لایحه بودجه 1398 کل کشور با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت     

بودجه کل کشور (شامل مجموع بودجه عمومی دولت و شرکتهای دولتی) در سال 1398 نسبت سال 1397 افزایشی بیش از 39 درصد را نشان می دهد.

عمده افزایش رقم بودجه به بخش شرکتهای دولتی مربوط می شود که افزایشی 51.8 درصدی داشته است، درحالیکه منابع بودجه عمومی دولت افزایشی بالغ بر 7.9 درصد داشته است.

با توجه به رشد ارقام بودجه عمومی دولت و نرخ تورم، بودجه عمومی دولت (بودجه کل منهای بودجه شرکتهای دولتی) انقباضی است. از سوی دیگر با توجه به رشد بودجه شرکتهای دولتی، در سال آینده بر حسب ارقام حقیقی شاهد افزایش فعالیت شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. با توجه به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی برای سال آینده، افزایش بودجه شرکتهای دولتی به این معنا است که سهم شرکتهای دولتی از کل اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت.

کل درآمدها در لایحه بودجه 1398 نسبت به بودجه 1397 کل کشور بیش از 3.5 درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به افزایش بیش از 8 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1398 و با توجه به روند صعودی نرخ تورم درآمدهای دولت بر حسب مقادیر حقیقی کاهش خواهند یافت. این موضوع خود نمودی دیگر از انقباضی بودن بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه سال 1397 است.

نویسنده مطلب: حسن حیدری(مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی itsr.ir)

گالری